Kis/PemI addiction antidote Family

Domain Species Proteins
MazE 1 3