Orange carotenoid protein, N-terminal domain Fold

Superfamily Families Domains
Orange carotenoid protein, N-terminal domain 2 3