Methylmalonyl-CoA epimerase Family

Domain Species Proteins
Methylmalonyl-CoA epimerase 1 10