N-acetylglucosaminyltransferase I Family

Domain Species Proteins
N-acetylglucosaminyltransferase I 1 7