Hemerythrin-like Family

Domain Species Proteins
Hemerythrin 2 34
Myohemerythin 1 3