Enolase-phosphatase E1 Family

Domain Species Proteins
Protein UTR4 1 4
E-1 enzyme 1 2