Proton glutamate symport protein Family

Domain Species Proteins
Proton glutamate symport protein 1 9