Discs large 5 protein KIAA0583 Domain

Species Proteins
Human (Homo sapiens) [TaxId: 9606] 1