Inhibitor of vertebrate lysozyme, Ivy Superfamily

Family Domains Species
Inhibitor of vertebrate lysozyme, Ivy 1 2