ssDNA viruses Superfamily

Family Domains Species
Microviridae-like VP 1 3
Parvoviridae-like VP 3 13
Densovirinae-like VP 1 1