Tyrosyl-tRNA synthetase (TyrRS), C-terminal domain Family

Domain Species Proteins
Tyrosyl-tRNA synthetase (TyrRS), C-terminal domain 2 4