C-terminal domain of PLC-beta Superfamily

Family Domains Species
C-terminal domain of PLC-beta 1 1