Glycosyltransferase family 36 N-terminal domain Family

Domain Species Proteins
Lactobacillus maltose phosphorylase, N-terminal domain 1 2
Chitobiose phosphorylase ChbP 1 3