RIO1-like kinases Family

Domain Species Proteins
Rio2 serine protein kinase C-terminal domain 1 5