Hypothetical protein YhaI Superfamily

Family Domains Species
Hypothetical protein YhaI 1 1